Agendawijzer (wat)

Overzicht

Op deze pagina 'Agendawijzer' vind je de onderwerpen die op de agenda van de raad komen, staan of hebben gestaan. Hieronder staan de meest actuele onderwerpen. Heel gemakkelijk vind je het onderwerp wat je zoekt door het in het artikel-zoekveld in te toetsen ( Zoek door artikelen ).

Nog niet geagendeerd
In behandeling

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Bijgewerkte datum: 13-09-2023
144 gebouwen die van de gemeente zijn kunnen worden verduurzaamd.

Actieprogramma divers en inclusief

Bijgewerkte datum: 13-09-2023
Almere is van ons allemaal. Dat is de theorie. We moeten eraan werken dat het ook echt zo is.

Lokale omroep

Bijgewerkte datum: 13-09-2023
Er kan maar één lokale omroep zijn,...Verder lezen

Jeugdhulp met en zonder verblijf

Bijgewerkte datum: 13-09-2023
Een raadslid wil praten over onzekere kosten die...Verder lezen

De raad was met reces maar is weer in touw

Bijgewerkte datum: 10-09-2023
De raad is weer volop aan het werk.

Vergunninghouders huisvesten

Bijgewerkte datum: 31-08-2023
Naar aanleiding van eerdere besprekingen stelt een raadslid extra maatregelen voor.

Actualiteiten 20 juli 2023

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Drie onderwerpen tijdens het vragenuur.

Houten bruggen

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Een aantal (oude) houten bruggen is dringend aan vervanging toe.

Openbaarheid van documenten (Woo verzoeken)

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Woo-verzoek Nota grondprijsbeleid 2016

Oosterwold ontwikkeling

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Verbetervoorstellen doorontwikkeling Oosterwold.

Misbruik van sportfaciliteiten

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Hoe voorkom je misbruik van openbare sportvoorzieningen?

Gratis parkeren bezoekers Politieke Markt

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De indiener trekt de motie in.

Triade-Vitree

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsleden konden vertrouwelijk met de organisatie in gesprek.

Woo-verzoek Omroep Flevoland

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Slavernijverleden

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Na een gesprek in de carrousel stemde de raad over de motie: hij werd aanvaard.

Nachttrein

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Meerdere raadsleden willen de motie eerst bespreken voordat ze erover besluiten.

Economische agenda Almere

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De raad wil eerst praten over het onderwerp en pas daarna besluiten.

De ombudsman

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Benoeming plaatsvervangend Ombudsman/Kinderombudsman.

Uitbreiding begraafplaatscapaciteit

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Een lange vergadering met zes insprekers. Na de zomer terug op de agenda.

Noorderplassen-West

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De raad aanvaarde de motie met algemene stemmen (= iedereen is vóór).

Zonnepark Trekweg

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De raad aanvaarde het raadsvoorstel.

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De aanpassingen werden besproken, later op de avond werd het raadvoorstel aangenomen.

Financiële kwartaalrapportage 2023

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De raad ging akkoord met het voorstel.

Oosterwold, afvalwater

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Fasering, verrekening en dekking afvalwaterzorg.

Omgevingsdienst (OFGV) financiën

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De raad stemde in met het voorstel.

Almere Pampus

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De motie werd aangenomen.

Actualiteit 26 januari

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Aanvalsplan Armoede

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De raad vindt dat de gemeente hier wat mee moet. Het komt na de zomer terug op de agenda.

Uiting artikel 1 Grondwet

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
De raad wil over dit onderwerp van gedachte wisselen.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Meerdere raadsleden willen het onderwerp eerst bespreken.

Plenaire vergadering 20 juli 2023

Bijgewerkte datum: 20-07-2023
De agenda en besluiten van de 20e.

Aanpak zorgfraude

Bijgewerkte datum: 19-07-2023
Omdat zorgaanbieders soms sjoemelen gaat veel geld verloren. De gemeente moet wat doen.

Onderwijskwaliteit

Bijgewerkte datum: 19-07-2023
Een raadlid wil praten over de kwaliteit van de scholen in Almere.

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkte datum: 19-07-2023
Almere blijft groeien en dus zijn ook steeds meer scholen nodig. Hoe pakken we dat aan?

Alles is politiek 3

Bijgewerkte datum: 19-07-2023
Op 2 november is weer een inwonersbijeenkomst.

Circusdieren

Bijgewerkte datum: 19-07-2023
Wel circussen, maar dan zonder dieren.

Labelvrije jeugdzorg

Bijgewerkte datum: 19-07-2023
Steeds meer kinderen krijgen een etiket opgeplakt in de jeugdzorg. Kan dat niet anders?

Woonlastenfonds

Bijgewerkte datum: 19-07-2023
Voor bewoners in een wat duurdere sociale huurwoning is er speciale financiële ondersteuning.

Hoogbegaafde kinderen

Bijgewerkte datum: 19-07-2023
Kinderen die heel slim zijn verdienen ook (extra) hulp.

Participatiewet

Bijgewerkte datum: 18-07-2023
De maatregelenverordening moet aangepast worden.

Actualiteit 13 juli

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 13 juli.

Kennismigranten

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Voor nu voldoende besproken. Komt waarschijnlijk eind van het jaar terug op de agenda.

Mensenhandel

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Dit onderwerp komt op de agenda om te bespreken.

Almeerse bomen herplanten

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
De motie werd ingetrokken door de indiener.

GGD Flevoland

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Een goede kennismaking met de regionale gezondheidsorganisatie. Er komt een vervolg later dit jaar.

Veiligheidregio Flevoland

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Een goede kennismaking en aanleiding om hechtere samenwerking aan te gaan.

Ondersteuning van jonge mantelzorgers

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Dit onderwerp komt op de agenda om te bespreken.  

Religieuze neutraliteit boa's

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Dit onderwerp komt op de agenda om te bespreken.  

Veiligheidszone hoogspanningsleiding

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Het raadsvoorstel werd aanvaard.

Eerlijke algoritmes

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Het college is er al mee aan de slag, er loopt...Verder lezen

Gebiedsontwikkeling

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
De raad nam het raadsvoorstel aan.

Programmarekening 2022

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
De programmarekening is met één motie aanvaard.

Bijstandsgerechtigden helpen

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Alledrie de moties werden aanvaard.

Bloemenmanden

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
De motie haalde het niet.

De Paal gebiedsvisie

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Het raadsvoorstel werd, met enkele aanpassingen, aanvaard.

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
De motie werd aangenomen.

McDon't in Oosterwold

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
De motie haalde het niet.

Raad bij actieplan discriminatie

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
De raad verwierp de motie vreemd.

MRA inbreng voor agenda 2024-2028

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
De motie werd aanvaard.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Met het nieuwe commissielid werd bij acclamatie ingestemd.

Rapport gronduitgifte - akro-rapport

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Het college stelt de manier van werken voor en een tijdpad. De raad stemt in.

Oosterwold, Bestemmingsplan 1e herziening

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Dit onderwerp komt op de agenda om te bespreken.  

Plenaire vergadering 13 juli 2023

Bijgewerkte datum: 11-07-2023
De agenda en besluiten voor de 13e.

Kunstenaars onder dak

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
Raadsleden praten over atelier- en tentoonstellingsruimtes voor Almeerse kunstenaars.

Koersdocument 2024

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
6 juli - Scherpe keuzes, maar wel met nuance.

Stagemakelaars

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
6 juli - De raad wil de motie bespreken

Jeugdzorg regie nemen

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
6 juli - Almere moet meer grip krijgen op de jeugdzorg.

Energie-community

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
6 juli - Is Almere straks een grote energie-community?

Huisartsen vestigingsklimaat

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
6 juli - Gaat de gemeente voor bank spelen?

Dienstverlening gemeente

Bijgewerkte datum: 04-07-2023
De gemeente komt met een nieuwe visie en plan op haar dienstverlening aan de burgers.

Actualiteit 29 juni

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 29 juni.

Rekenkamerrapport dienstverlening gemeente 2023

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Aanbieding van het rapport aan de raad.

Raadsrapportage jeugdzorg

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - De raad stemde unaniem in met het initiatiefvoorstel.

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - Het raadsvoorstel is aanvaard.

MRA - voortgangsnota 2022

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - De raad stemde in met de motie.

Centrum Almere 2040

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - Het woord was aan de raad.

Boomgaardweg ontwikkelingsplan

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - De raad stemde in met het raadsvoorstel.

Onbegrijpelijke brief retour

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - Het college gaat aan de slag.

Markerkant, voorkeursrecht gemeente

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - De raad stemde unaniem in met het amendement en het raadsvoorstel.

Buitenlandse rampen - Almeers kader

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - De motie is verworpen.

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Jacques Tatilaan wooncluster

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - De raad ging akkoord met het voorstel.

GGD begrotingen en ramingen

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
29 juni - Alle aanwezige raadsleden stemden voor.

Plenaire vergadering 29 juni 2023

Bijgewerkte datum: 29-06-2023
De agenda en besluiten uit de plenaire vergadering.

Anders monitoren in het sociaal domein

Bijgewerkte datum: 27-06-2023
Podcast #1 - Hoe zet je als raadslid de kennis en behoeften van jongeren slim in?

Actualiteit 22 juni

Bijgewerkte datum: 23-06-2023
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 22 juni.

De toekomst van de zorg

Bijgewerkte datum: 23-06-2023
22 juni - Een waardevol gesprek met zorgaanbieders.

Hitteplan voor mens en dier

Bijgewerkte datum: 23-06-2023
22 juni - Het college werkt al aan een visie op klimaatadaptatie.

Nog niet geagendeerd

Bijgewerkte datum: 21-06-2023
Goed nieuws voor inwoners: vooruitblik op de agenda.

Actualiteit 15 juni

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Er kwamen drie onderwerpen aan bod.

Rekenkamer plaatsvervangend directeur

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
De raad stemde unaniem in met de benoeming.

Vrijwilligerswerk

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
15 juni - Even geen politiek, maar een écht open gesprek.

Keolis busvervoer

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Het openbaar vervoer heeft het moeilijk, maar toch gaat het goed.

Kustzone Almere Haven - ontwerp bestemmingsplan

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
De raad verwierp de motie.

Veiligheidsregio Flevoland waarborgfonds

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
De raad sprak erover en besloot diezelfde avond positief.

Buitenzwembad

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
De raad stemde in.

Oosterwold-Nobelhorst bosstrook

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
15 juni - Het is wachten op de zeven scenario's.

PMD+ nascheiding kost meer geld

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
De raad stemde in met het raadsvoorstel.

Flexwoningen

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
De raad besloot stemde in met het raadsvoorstel.

Strategische agenda Flevoland

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
De raad stemde in met het voorstel.

Plenaire vergadering 15 juni 2023

Bijgewerkte datum: 15-06-2023
Er waren 42 raadsleden aanwezig.

Actualiteit 8 juni 2023

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Er was één set vragen over het onlangs afgebrande minibos in het Vliegerpark.

Tomingroep - begroting 2024

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
8 juni - Een goed en open gesprek met de Tomingroep.

Maatschappelijk verantwoorden: JGZ Almere

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
8 juni - Raad en college pakken samen de handschoen op.

Stedenwijk en daklozen

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
8 juni - Blijf melden, is de oproep van de wethouder.

Vrijwillige ouderbijdrage scholen

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Het college blijkt al te doen wat er in de motie werd gevraagd.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Omdat de nieuwe verordening niet op tijd af kan...Verder lezen

Kascommissie

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Omdat de termijn verstreken is moet een nieuwe kascommissie worden benoemd.

Actualiteit 1 juni 2023

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Vandalisme op sportvelden

Jeugdzorg 3 - de toekomst

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
"Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?"...Verder lezen

Montessori Campus Almere

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Plenaire besluiten: 1 aanvaard, 5 verworpen.

Plenaire vergadering 1 juni 2023

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Er waren 42 raadsleden aanwezig.

Veiligheidsregio Flevoland - financiën

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Baby Loss Awareness

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

De lokale niet-stemmer

Bijgewerkte datum: 26-05-2023
25 mei - Waarom stemmen mensen niet (meer)?

Sociale ontwikkeling Almere Poort

Bijgewerkte datum: 26-05-2023
Wel een goed idee, maar er zijn teveel bezwaren....Verder lezen

Plenaire vergadering 25 mei 2023

Bijgewerkte datum: 25-05-2023
Er waren 40 raadsleden aanwezig.

Actualiteit 11 mei 2023

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
11 mei 2023 - Water- en schimmeloverlast, het probleem is al bekend en er wordt aan gewerkt.

Periodieke rapportages aan de raad

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
11 mei 2023 - het was zoeken naar de goede aanpak.

Jeugdhulp met verblijf

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
11 mei 2023 - De raad spreekt en besluit over de moties.

Grijperhub, grip op zwerfvuil

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Plenair besluit: aanvaard.

Cameratoezicht Almere Haven

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Plenair besluit: de stemmen staken.

Insecten in voeding

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Plenair besluit: verworpen.

BKR-registratie verkorten na schuldentraject

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Plenair besluit: aanvaard.

Plenaire vergadering 11 mei 2023

Bijgewerkte datum: 11-05-2023
Er waren 44 raadsleden aanwezig.

OCO Almere

Bijgewerkte datum: 11-05-2023
Medewerkers van OCO Almere praten met bezoekers van de Politieke Markt.

Werkvoorraad voortaan op 31 december

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
U vindt de werkvoorraad voortaan op 31 december....Verder lezen

Omgevingsdienst, regiotafel

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
Een razend informatieve en interessante...Verder lezen

Jeugdzorg 2 - het heden (inspiratiesessie)

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
Een fantastische ontmoeting tussen jongeren, die ervaringsdeskundig zijn, en de raad.

Actualiteit 20 april

Bijgewerkte datum: 20-04-2023
Actualiteit 20 april 2023

Rekenkamer: terugblik rapport 2021

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
De raad vindt het onderwerp voor nu voldoende besproken, maar houdt de vinger aan de pols.

Kadernota reserves en buffers

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Raadsvoorstel aanvaard, amendement verworpen.

Convenant Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Het voorstel voor de wijzigingen in het convenant zijn aanvaard.

De Steiger tankstation

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard, de motie werd verworpen.

Kunstmuseum

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Alle aanpassingsvoorstellen werden verworpen, het voorstel zelf werd aanvaard.

Plenaire vergadering 13 april 2023

Bijgewerkte datum: 13-04-2023
Een nieuwe fractieassistent en een hele rij besluiten om te nemen.

Actualiteit 13 april 2023

Bijgewerkte datum: 13-04-2023
Supermarkt in Stedenwijk, gebouw de Trekvogel en Extinction Rebellion onder de loep?

Plenaire vergadering 23 maart 2023

Bijgewerkte datum: 12-04-2023
Er is een plan van aanpak vooronderzoek Floriade.

Oosterwold, afvalwater zorgplicht

Bijgewerkte datum: 12-04-2023
Een overzicht van de gemeentelijke zorgplicht in Oosterwold.

Actualiteit 30 maart 2023

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Afvalprobleem in Poort en huisvesting vergunningshouders.

Wegingstafel 13 april 2023

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
De onderwerpen voor de wegingstafel van 13 april 2023.

Wegingstafel 30 maart 2023

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Alles komt op de agenda.

MRA, update en dialoog

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
De raad is weer helemaal bij.

Ontwikkelplan Oostkavels

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Het college beloofde het vierde scenario ook in het voorstel mee te nemen.

Bommenregeling 2022

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Zonder bespreking kon de raad akkoord gaan met het voorstel van het college.

Domus

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Het onderwerp is breed besproken met en ín de raad. Nu moeten er besluiten komen.

Aanhoudende steun en solidariteit Oekraïne

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Over de motie is gestemd: verworpen.

Lerarentekort in Almere

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Over drie moties is besloten: aanvaard.

Actualiteit 23 maart

Bijgewerkte datum: 24-03-2023
Bewakingscamera's, bomenkap en de huisvesting van statushouders.

Actieplan Veiligheid 2019-2022

Bijgewerkte datum: 24-03-2023
Drie ingetrokken moties.

Experiment doorontwikkeling PM - vergadermodel

Bijgewerkte datum: 23-03-2023
De raad werkt op een andere manier: meer focus op wat belangrijk is.

De nieuwe burgemeester

Bijgewerkte datum: 11-03-2023
Een mooi onthaal, een prachtige vergadering en een warme ontmoeting.

Actualiteit 9 maart

Bijgewerkte datum: 10-03-2023
Een onderwerp in het actualiteitenhalfuur van 9 maart 2023.

Lokaal transformatiefonds wmo

Bijgewerkte datum: 10-03-2023
Geld uitgeven aan de doelgroep of toch sparen?

MRA termijnagenda

Bijgewerkte datum: 10-03-2023
Metropool Regio Almere?

Plenaire vergadering 23 februari

Bijgewerkte datum: 04-03-2023
9 maart, uit het debat kwamen twee moties voort om te bespreken.

Actualiteit 23 februari

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 23 februari 2023.

Jeugdzorg1 - leren van heden en verleden

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Hoe doorbreek je het patroon van problemen in de jeugdzorg?

Campus

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Nee, het gaat niet terug naar de tekentafel.

Aardbeving Turkije en Syrië

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De motie is verworpen.

Zelfbewoningsplicht handhaven

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De raad stemt unaniem in met de motie.

Gedragscode Integriteit

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Kasteel Almere

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De raad stemt in met een motie.

Onderzoeksrecht van de raad

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Een motie is aangenomen. De ander verworpen.

Plenaire vergadering 16 februari 2023

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Afscheid van het ene en benoeming van een ander raadslid. Plus besluiten.

Actualiteit 16 februari

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Vragen over een tijdelijk noodfonds energie.

Hogere salarissen voor de zorg

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Regionale veiligheidsstrategie, zienswijze

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Zonnepark Groene Kadeweg

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Kwartaalrapportage 2022, vierde kwartaal

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Inkoop jeugdhulp regionaal

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Beide moties zijn aanvaard.

Integrale Aanpak Transformaties

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Actualiteit 9 februari

Bijgewerkte datum: 10-02-2023
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur: kunst en noodhulp.

Financiële problemen Zorggroep Almere

Bijgewerkte datum: 10-02-2023
De zorgaanbieders én het college zitten er bovenop, maar er zijn geen simpele oplossingen.

Actualiteit 2 februari

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
Vragen over de staking in het streekvervoer en de komst van een buitenzwembad.

Omgevingsvisie Almere 2050

Bijgewerkte datum: 02-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Energiekosten studenten

Bijgewerkte datum: 02-02-2023
De motie is verworpen.

Ja-ja sticker

Bijgewerkte datum: 02-02-2023
De motie werd aanvaard.

Burgerparticipatie

Bijgewerkte datum: 23-01-2023
Burgerparticipatie stuurt een brief met aanbevelingen aan raadsleden.

Actualiteit 19 januari

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Eén onderwerp in het actualiteitenhalfuur van 19 januari 2023.

Beschikkingen jeugdhulp

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Goede vragen, goede antwoorden: De indiener is tevreden met de bespreking.

Gesprek met oud-voorzitter raadsenquête

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Verantwoording afleggen aan de stad is belangrijk. Maar let op: dat kost wel veel tijd en geld.

Gesprek met Weerwater CV

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Het gesprek kreeg een staartje. Volgens een raadslid heeft het college niet naar de raad geluisterd.

Raadspen 2022

Bijgewerkte datum: 19-01-2023
Het best geschreven raadsvoorstel wordt beloond met de Raadspen.

Actualiteit 12 januari

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 12 januari 2023.

Warmtetarieven verhoging

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Eigenlijk is aan de stijging van energiekosten weinig te doen.

Jannie Degenhardt overleden

Bijgewerkte datum: 11-01-2023
Voormalig gemeenteraadslid Jannie Degenhardt...Verder lezen

Hinder op de Hanzelijn

Bijgewerkte datum: 23-12-2022
12 januari, kan het wat minder met de hinder?

Rekenkamer: toewijzing sociale huurwoningen

Bijgewerkte datum: 20-12-2022
De Rekenkamer van Almere gaat een onderzoek doen naar de toewijzing van sociale huurwoningen.

Statistieken 2022

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Hoeveel vergaderingen, voorstellen, moties en ander werk deed de raad in 2022?

Verklaring vicevoorzitter van de raad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Door de vicevoorzitter van de raad is een verklaring afgegeven.

Actualiteit 15 december

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur: buiten slapen, jeugdhulp en gevangenis.

Voorzitters bedankt!

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
25 voorzitters in het zonnetje gezet.

Bruggen Spoorbaanpad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
De raad moppert, maar kan niet anders dan het voorstel aanvaarden.

Kinderraad en Kindercollege

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Leuk idee, maar de moties werden toch ingetrokken.

MRA invloed van de raad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
De motie is aanvaard.

Vuurwerk Almere

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Beide moties verworpen tijdens een bijzondere stemming.

Vrijmark appartementen

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Geen besluit over de inbreiding, er moet eerst meer participatie komen.

Winter-reces

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Het winterreces is begonnen.

WMO technische sessie

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
De raad bestudeerde hoe het toezicht op de uitvoering van de WMO in Almere en Flevoland is opgezet.

Actualiteiten 8 december

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur:...Verder lezen

Grondprijsbeleid 2023

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
De raad keurde het voorgenomen grondprijsbeleid 2023 goed

Floriade onderzoek

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Heel de raad wil dat er een vooronderzoek komt.

Woonvisie voortgang

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van de Woonvisie?

Raadsbudget naar voedselnood

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De raad besluit het overgebleven raadsbudget...Verder lezen

Omgevingsdienst, wijziging GR

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Wil de raad hierover praten of kan er meteen besloten worden?

Goede Raad in gesprek

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsleden gingen het stadscentrum in om zich dieper te laten informeren.

Winkeldiefstal stadscentrum

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De raad schrok van het relaas van de inspreker.

Mva-gronden

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Beide raadsvoorstellen zijn aanvaard.

Tarievennota 2023

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De voorgestelde tarievennota is aanvaard.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Floriade, Woo

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De raad stemt in met het voorstel om gegevens openbaar te maken.

MRA meerjarenbegroting 2023

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De meerjarenbegroting van de MRA is akkoord.

Zwarte Piet

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De motie vreemd is verworpen.

Hortus (bouw Floriadewijk)

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Alle moties werden verworpen.

Oosterwold, afvalwater fase 1a

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Het onderwerp is afdoende besproken en over de moties is gestemd.

Actualiteiten 1 december

Bijgewerkte datum: 02-12-2022
Wat betekent het als de stadsverwarming 94% duurder wordt?

Afval, van Almere naar Alkmaar

Bijgewerkte datum: 02-12-2022
Waarom wordt afval niet meer in Almere na-gescheiden. En er zijn nog meer vragen.

Welstandscommissie

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
De nieuwe voorzitter is benoemd!

Geschil Hortus (Floriadewijk)

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
De motie van afkeuring haalt het niet.

Nobelhorst (Het Groene Veld)

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
De wethouder doet een toezegging en de motie wordt ingetrokken.

Programmabegroting 2023

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
Over twee moties van de programmabegroting moest op 24 november nog gestemd worden.

NTA onderzoek, interpellatie

Bijgewerkte datum: 24-11-2022
De raad neemt een motie van afkeuring aan jegens raadslid Buyatui (DENK).

Boardletter 2022

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Veel kennisuitwisseling en de raad is tevreden met de toelichtingen.

Serious game Omgevingswet

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Spelen is leren. Raadsleden en ambtenaren spelen samen een spel om de Omgevingswet te doorgronden.

Actualiteit 17 november 2022

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Raadsleden stelden vragen over de zorgen van de...Verder lezen

Knotwilgen Filmwijk (Fongerspad)

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Door een toezegging van de wethouder, gaat de motie (voorlopig) niet door.

Pluryn financiën

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
De raad liet zich voldoende informeren en krijgt...Verder lezen

Jeugdzorg, bespreking rapportage 2022

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Een heel kritische raad, niet zozeer op de...Verder lezen

Stikstof bouwvrijstelling

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
De portefeuillehouder kon alle vragen beantwoorden en de raad is er tevreden mee.

Gronduitgifte aan bedrijven

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
De wethouder stelde de raad (redelijk) gerust.

Wmo inkoop begeleiding en dagbesteding

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Als altijd bij een zorg-onderwerp zat de raad er met hart en ziel bovenop.

Veiligheidsplan 2023-2026

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Raad en portefeuillehouder waren het grotendeels wel eens over de voorgestelde plan.

Actualiteit: fietsenstalling

Bijgewerkte datum: 11-11-2022
Blijft een door mensen bewaakte fietsenstalling in Almere Stad bestaan?

Schietincidenten, verzoek tot debat

Bijgewerkte datum: 11-11-2022
De raad werd geïnformeerd over de aanpak van veiligheid.

Projectencarrousel, een kijkje in de toekomst

Bijgewerkte datum: 04-11-2022
Een beetje inzicht in de vele stedebouwkundige ontwikkelingen in onze stad.

Warmtenet Almere Poort

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober, het verschil in kosten is een gevolg van afspraken uit het verleden.

Vice-voorzitter van de raad

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober, de kandidaten presenteerden zich en daarna koos de raad......

Inclusieparagraaf

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - Een goed idee, maar misschien kan het nog beter?

Beschermd wonen

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - Intense en compassievolle bespreking...Verder lezen

Domus (burgeractiviteit)

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - De raad verwerpt een motie en aanvaard er een.

Draagvlakmeting inbreidingsplannen

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober, lost dit het eigenlijke probleem wel op?

Wel of geen kunstmuseum in Almere?

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - De raad aanvaard de motie.

Archivering van raadstukken

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - De raad verwerpt de motie.

Baby Loss Awareness Week

Bijgewerkte datum: 14-10-2022
13 oktober - Een mooie bespreking. Dit onderwerp komt nog wel een keer terug.

Wie doet wat

Bijgewerkte datum: 08-10-2022
Welk raadslid/fractieassistent kunt u spreken over welk onderwerp? Een nieuwe service op onze site!

Huisartsenzorg (gesprekstafel)

Bijgewerkte datum: 07-10-2022
Hoe is het gesteld met de huisartsenzorg in Almere. Wat kan de raad eventueel doen?

Actualiteiten 6 oktober 2022

Bijgewerkte datum: 06-10-2022
Twee onderwerpen voor het actualiteitenhalfuur;...Verder lezen

Kennismaking nieuwe accountant

Bijgewerkte datum: 01-10-2022
Vanavond vindt een kennismaking plaats tussen PWC en de raad van Almere.

Tentoonstelling inclusiviteit (Floriade en Almere)

Bijgewerkte datum: 01-10-2022
Tijdens de PM is een tentoonstelling over Floriade inclusief en de inclusieve stad Almere.

Gezond en duurzaam voedsel

Bijgewerkte datum: 01-10-2022
De raad praat over het belang van gezond voedsel voor de inwoners van Almere.

Actualiteiten 29 september

Bijgewerkte datum: 29-09-2022
Over de mobiliteitspas voor wmo-collectief vervoer van Taxibedrijf Salders.

Havenhoofd en havenkom

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Er is een bestemmingsplan om ongewenste bouw in de havenkom te voorkomen.

Actualiteit: 22 september

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Ook wie op stadswarmte zit, krijgt met tariefstijging te maken.

Floriade (ontmanteling terrein)

Bijgewerkte datum: 22-09-2022
(G)een raadsbreed debat over het behoud van duurzame kwaliteit ná het einde van de Floriade.

Coalitieakkoord 2022

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
De raad praat verder door over het coalitieakkoord. Misschien is er meer uit te halen?

Actualiteiten 8 september 2022

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
Er waren drie onderwerpen voor het actualiteitenhalfuur ingediend.

Stemprocedure wethouders 2022-2026

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Tijdens de zomervakantie kwam de geldigheid van...Verder lezen

Nieuwe looks website Raad van Almere

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
De (eigen) website van de Raad van Almere heeft een nieuw uiterlijk.

Energiearmoede

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Door de gestegen energiekosten komen gezinnen in de problemen.

Actualiteiten 1 september

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Twee onderwerpen: over een poolcentrum (biljart) en over de Qatar- en Chinadag op de Floriade.

Bemensing commissies (diversiteit)

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Moeten er afspraken komen over diversiteit in de commissies en raadswerkgroepen van de raad?

Menstruatiearmoede

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Eén op de tien vrouwen kan niet (altijd)...Verder lezen

Diversiteitscharter

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Een motie vreemd over het onder de aandacht brengen van de intentieverklaring inclusiviteit.

Floriadewethouder

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Wie is in het nieuwe college het Floriade-aanspreekpunt voor de raad?

Speeltoestelen van Floriade naar stad

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Kunnen de speeltoestellen van de Floriade straks de wijken van Almere in?

Extra aandacht voor jeugdcriminaliteit

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Een raadslid oppert dat de aanpak van jeugdcriminaliteit topprioriteit moet zijn.

Vierde tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 07-07-2022
Op 5 juli april informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

Fietsenstalling

Bijgewerkte datum: 02-07-2022
Het college wil stoppen met door mensen mensen bewaakte, gratis fietsenstallingen in Almere.

Programmarekening 2021

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
In de programmarekening legt het college verantwoording af over het voorgaande jaar.

Actualiteit - Straatnaambord

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
Een raadslid wil praten over een zonder...Verder lezen

Actualiteit - voedselbank

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
De voedselbank kan de drukte nauwelijks aan. Wat doet de gemeente?

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
De raad moet een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning vaststellen.

Landbouwbestemming kavel Gz5

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
Het gaat over een stuk grond tussen de A6 en...Verder lezen