Onderzoeksrapportage MijnBurgemeester

30-09-2022

Onderzoeksrapportage MijnBurgemeester

Ruim 2.000 van onze inwoners hebben zich uitgesproken over wat zij van hun nieuwe burgemeester verwachten. Die uitkomsten vormen samen met inbreng van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke partners de basis voor deze profielschets.

Deze pagina is een digitoegankelijke versie van de rapportage door Citisens.

De gemeente Almere is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft de gemeente haar inwoners gevraagd naar wat voor persoon de gemeente op zoek moet. Wat zijn volgens de inwoners belangrijke eigenschappen voor de nieuwe burgemeester? En aan wat voor persoon denken zij wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien?

Datum: 28-07-2022
Aantal deelnemers: 2029
In opdracht van: gemeente Almere

INHOUDSOPGAVE

 • Aanleiding onderzoek
 • Samenvatting resultaten
 • Resultaten inwonersconsultatie
 •     Stellingen
 •     Open vraag
 • Onderzoeksverantwoording
 • Bijlage 1: Typen burgemeesters
 • Bijlage 2: Toelichting betrokkenheidsprofielen

Aanleiding onderzoek

HOOFDSTUK 1

De tool ‘MijnBurgemeester’

De gemeente Almere is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om inzicht te krijgen in wat voor iemand de inwoners graag zien als toekomstige burgemeester heeft Citisens de MijnBurgemeester-tool ontwikkeld. Via een online vragenlijst hebben de inwoners van Almere hun mening gegeven aan de hand van tien stellingen en een open vraag: "Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Almere, dan zie ik iemand die…" De resultaten van de inwonersconsultatie en bij wat voor type burgemeester de voorkeur van de inwoners van Almere ligt, leest u in deze rapportage.

4 Burgemeesterstypen

Inwoners verschillen van mening over wat iemand voor hen de ideale burgemeester maakt. Om deze verschillende ideeën te vatten ontwikkelde Citisens de MijnBurgemeester-tool, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen vier verschillende typen burgemeesters. Deze typering werd opgesteld aan de hand van een combinatie van literatuurstudie en datagedreven onderzoek. Op basis van wetenschappelijke publicaties over leiderschapsstijlen werden vier dimensies geïdentificeerd: leiderschapsoriëntatie, omgang met macht, taakoriëntatie en communicatiestijl. Vervolgens zette Citisens in 2019 een onderzoek uit onder het Citisens panel waarbij invullers werden gevraagd wat iemand voor hen een ideale burgemeester maakt. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek werd voor elk van de vier dimensies in kaart gebracht wat de stijlvoorkeuren van de respondenten waren en hoe deze van elkaar verschilden. Dit werd gebruikt als input voor het opstellen van een stellingenset voor elk van de vier dimensies. Door middel van een clusteranalyse zijn vervolgens vier typen burgemeesters opgesteld:

 1. Efficiënte Probleemoplosser: resultaat gedreven, op zoek naar oplossingen.
 2. Trouwe Beschermer: blik vooral gericht op het heden, behoudend.
 3. Enthousiaste Aanvoerder: zoekt de grenzen op, niet bang voor verandering.
 4. Kritische Coach: gefocust op samenwerking, aandacht voor een goed proces.

Aan de hand van de MijnBurgemeester-tool kregen de invullers uit Almere te zien welk type burgemeester het best past bij de antwoorden die zij gaven. Naast een weergave van de resultaten per stelling, leest u in deze rapportage ook op welk type burgemeester de inwoners van Almere het vaakst uitkwamen. De beschrijvingen die de invullers te zien kregen voor elk van de vier verschillende typen vindt u in bijlage 1.

Inwoners bereiken

De vragenlijst was te bereiken via de link https://mijnburgemeesteralmere.nl en toegankelijk via computer, tablet en smartphone. Daarnaast konden inwoners bellen naar een 0800-nummer om telefonisch de vragenlijst in te vullen. Om zoveel mogelijk inwoners uit te nodigen tot deelname, is het onderzoek onder de aandacht gebracht via de eigen website van de raad (raadvanalmere.nl) Instagram, Facebook, advertenties in de publicaties van DPG media en een ansichtkaart die bezorgd werd bij het huis-aan-huisblad.

2029 respondenten

Uiteindelijk hebben de antwoorden van 2029 inwoners die de MijnBurgemeester-tool invulden geleid tot de inzichten die u leest in deze rapportage. Door middel van verschillende verificatiemethoden zijn dubbele invullers en deelnemers van buiten de gemeente uit de resultaten gefilterd. Een toelichting op de analyse leest u in de onderzoeksverantwoording.

Samenvatting resultaten

HOOFDSTUK 2

Type burgemeester

De antwoorden die de invullers gaven op tien stellingen, verdeeld over de vier dimensies, leiden voor iedere invuller tot een voorkeur voor één van de vier typen burgemeesters. Aan het eind van de vragenlijst kregen deelnemers een typering te zien van de burgemeester die het best bij hun mening past. De meeste deelnemers kwamen uit op een Enthousiaste Aanvoerder, zoals blijkt uit onderstaande figuur. Enthousiaste Aanvoerders
worden getypeerd door het opzoeken van grenzen. Zij hebben hun blik gericht op de toekomst, schuwen verandering niet, en betrekken anderen graag bij hun plannen. Dit type werd opgevolgd door een Efficiënte Probleemoplosser. Efficiënte Probleemoplossers worden getypeerd door hun focus op resultaten en hun doelgerichtheid. Ze beoordelen per situatie wat er nodig is voor een zo goed mogelijke uitkomst.

Type burgemeester

 • Efficiënte probleemoplosser 15%
 • Trouwe beschermer 3%
 • Enthousiaste aanvoerder 74%
 • Kritische coach 9%

Grafiek van uitkomst vraag naar burgemeestertype

Uitkomst per stelling

Deelnemers zijn het op veel punten met elkaar eens. Ze zien het liefst een burgemeester die een burgervader/-moeder is, in plaats van een bestuurder. Hun voorkeur gaat dan ook uit naar een informele burgemeester, in plaats van een zakelijke. Daarbij hebben inwoners van Almere graag een burgemeester die zijn of haar gevoelens laat zien en een stabiele factor is. Verder vinden zij het belangrijk dat hun burgemeester snel actie onderneemt. Zo zien zij graag een burgemeester die hard optreedt bij dreigend gevaar en handhaaft bij overlast. Tot slot vinden inwoners van Almere het belangrijk dat hun burgemeester strikt onpartijdig is.

Op andere punten is minder overeenstemming. Zo verschillen deelnemers onderling over de vraag of de nieuwe burgemeester zou moeten gaan voor een goede sfeer of het beste resultaat. Er is een lichte voorkeur voor het beste resultaat. Daarnaast is er geen duidelijke voorkeur voor een burgemeester die focust op de uitdagingen van de toekomst of de uitdagingen van vandaag, al wordt er iets vaker gekozen voor de uitdagingen van vandaag.

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Almere, dan denk ik aan…

Uit de antwoorden op de open vraag blijkt dat deelnemers zoeken naar een burgemeester die Almere goed kent of wil leren kennen en de stad en haar inwoners op één zet. Daarnaast zien inwoners graag een burgemeester die rekening houdt met alle inwoners van Almere, ongeacht partij, afkomst of sociale klasse. Verder spreken inwoners een voorkeur uit voor een zichtbare burgemeester, die de stad in gaat en toegankelijk is voor inwoners.

Achtergrond invullers

Wie zijn de invullers van MijnBurgemeester Almere? Het onderstaande figuur geeft een overzicht van de verdeling van de invullers van MijnBurgemeester Almere (links) en de inwoners van de gehele gemeente (rechts) over de betrokkenheidsprofielen van Citisens.
Citisens categoriseert inwoners in acht onderscheidende groepen. Voor iedere groep is een betrokkenheidsprofiel opgesteld. Hierbij hebben we sociaal-demografische kenmerken uit gerenommeerde bronnen gecombineerd met eigen onderzoeksdata over betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving, hun vertrouwen in instituties, participatiegedrag en communicatievoorkeuren. Een overzicht van de verdeling van de invullers over de acht profielen geeft inzicht in hoeverre verschillende typen inwoners hebben meegedaan aan het onderzoek: welke groepen zijn er bereikt en op wiens mening zijn de resultaten van de inwonersconsultatie gebaseerd? En in hoeverre is dit een afspiegeling van de gemeente als geheel?

Gemeente Almere kent voornamelijk veel Geïnformeerde Gezinsdrukte. Ook de profielen Honkvaste Buurtbewoners en Eigengereide Digitalen komen veel voor in de gemeente. Kijkend naar de verdeling van de invullers van MijnBurgemeester valt op dat Gevestigde Beïnvloeders enigszins oververtegenwoordigd zijn. Dit is een erg betrokken groep, die graag invloed heeft en weet hoe de lokale politiek werkt. Aan de andere kant zijn Eigengereide Digitalen juist ondervertegenwoordigd in de resultaten voor MijnBurgemeester. Deze groep is minder geïnteresseerd in maatschappelijke thema's en voelt zich weinig betrokken bij de lokale overheid. Het is daarom een groep die zich waarschijnlijk minder aangesproken voelt door het onderwerp van dit onderzoek. Verder vormen de respondenten van MijnBurgemeester Almere op basis van de betrokkenheidsprofielen een goede afspiegeling van de gemeente als geheel. In bijlage 2 vindt u een toelichting op wat de specifieke betrokkenheidsprofielen inhouden.

Deelnemers MijnBurgemeester per betrokkenheidsprofiel (links), inwoners Almere per betrokkenheidsprofiel (rechts)

Grafiek van wie de deelnemers waren van de enquete mijnburgemeester

Resultaten inwonersconsultatie

HOOFDSTUK 3

Hieronder vindt u de resultaten van de tien stellingen waarover inwoners van gemeente Almere hun mening hebben gegeven. Bij elke stelling kon men aangeven welke eigenschap of welk gedragsvoorbeeld zij belangrijk vinden voor hun nieuwe burgemeester. Deelnemers konden zich positioneren op een zevenpuntsschaal om hun mening weer te geven.

Stellingen

Mijn burgemeester: van blijft professioneel tot laat gevoelens zien (in percentages op een schaal van zeven stappen)
8%
9%
15%
21%
28%
12%
7%
 
Mijn burgemeester is vooral: van bestuurder tot burgervader-/moeder (in percentages op een schaal van zeven stappen)
8%
10%
12%
11%
27%
19%
14%

De houding van mijn burgemeester is: van zakelijk tot informeel (in percentages op een schaal van zeven stappen)
5%
7%
9%
20%
30%
18%
12%

Mijn burgemeester: van praat door tot er draagvlak is tot onderneemt snel actie (in percentages op een schaal van zeven stappen)
4%
7%
13%
12%
26%
22%
17%

Mijn burgemeester bij dreigend gevaar: van met elkaar om tafel tot hard optreden (in percentages op een schaal van zeven stappen)
8%
11%
14%
10%
19%
21%
16%

Mijn burgemeester bij overlast: van gaat in gesprek tot handhaaft (in percentages op een schaal van zeven stappen)
8%
10%
15%
10%
17%
21%
19%

Mijn burgemeester gaat voor: van een goede sfeer tot het beste resultaat (in percentages op een schaal van zeven stappen)
8%
12%
16%
16%
18%
17%
12%

Mijn burgemeester is een: van enthousiaste vernieuwer tot stabiele factor (in percentages op een schaal van zeven stappen)
7%
12%
15%
10%
18%
22%
16%

Mijn burgemeester focust op: van de uitdagingen van de toekomst tot de uitdagingen van vandaag (in percentages op een schaal van zeven stappen)
9%
13%
15%
19%
15%
17%
13%

Mijn burgemeester: van is strikt onpartijdig tot staat ergens voor (in percentages op een schaal van zeven stappen)
19%
18%
14%
10%
17%
14%
8%

Open vragen

Inwoners is de volgende open vraag voorgelegd: 'Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Almere, dan zie ik iemand die...'. De antwoorden staan hieronder samengevat rondom enkele veelgenoemde eigenschappen.

… hart voor de stad heeft.

Inwoners zien graag een burgemeester die in Almere woont en de stad en haar inwoners goed kent, waardoor hij of zij goed weet wat er speelt en wat de positieve kanten van de stad zijn.

Quote: "al enkele jaren in Almere woonachtig is en weet waar hij aan begint en waar de knelpunten liggen."

Quote: "met hart voor de stad. Het hoeft geen nieuw Utrecht te worden. Almere heeft meer dan genoeg DNA om een eigen identiteit te ontwikkelen... Highlight hetgeen wat Almere uniek maakt."

Quote: "Uit Almere komt en begaan is met de Almeerders. Heeft de stad op de eerste plaats en houd daarbij ook rekening met de inwoners."

… oog heeft voor álle inwoners.

Inwoners geven hun voorkeur aan een inclusieve burgemeester die naar alle inwoners van de stad luistert en communiceert op een manier die voor alle inwoners begrijpelijk is. Ook onpartijdigheid wordt door veel inwoners gezien als een belangrijke eigenschap.

Quote: "recht doet aan de veelkleurigheid en diversiteit van de Almeerse bevolking. Die er echt is voor iedereen en boven de partijen staat."

Quote: "De stem van de burger vertegenwoordigd, iemand die elke burger kent."

Quote: "Zich oprecht interesseert voor ALLE burgers en ook opkomt voor de belangen van ALLE burgers. Ongeacht de afkomst en (financiële) achtergrond van die burgers. Met bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkeren in de samenleving"

Quote: "Alle stemmen van almere meeneemt en niet alleen van degene die het hardste roepen."

… zichtbaar en benaderbaar is

Tot slotte wordt een zichtbare en toegankelijke burgemeester vaak genoemd als ideaalbeeld. Inwoners zien graag iemand die de stad ingaat en tussen de mensen staat.

Quote: "zich in het openbaar vertoont en met de burgers in gesprek gaat."

Quote: "Ik zie graag betrokkenheid. En met betrokkenheid bedoel ik een burgemeester die met de vingers in de aarde zit."

Quote: "Iemand die actief op zoek gaat naar en in gesprek blijft met inwoners en bedrijven in de stad."

Daarnaast werd aan inwoners gevraagd: 'Als u de burgemeester van Almere één plek in de gemeente zou kunnen laten zien, welke plek zou dit dan zijn en waarom?' Dit levert zeer uiteenlopende plekken op. De drie meest genoemde antwoorden staan hieronder uitgelegd.

De Floriade

De Floriade wordt door veel inwoners genoemd als plek om aan de nieuwe burgemeester te laten zien. Hierbij geeft een deel aan graag de Floriade te laten zien als leermoment, terwijl een aantal inwoners het graag zouden laten zien omdat ze het mooi vinden.

Quote: "De Floriade. Ik ben zeker geen tegenstander van de Floriade, maar hier zijn wel fouten gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden. Enkel door het gebruik van gezond verstand."

Quote: "Floriade, om te laten zien wat mismanagement met een stad kan doen en waar de bewoners de dupe van zijn"

Quote: "de Floriade omdat die mooier is dan alle negatieve berichten in de media suggereren en straks een mooie stadswijk wordt."

Quote: "Floriade. Om te zien hoeveel geld weggegooid is in die bodemloze put. Geld wat beter besteed had kunnen worden aan veiligheid of onderhoud van de wijken"

Natuur en groen

Natuur en groen worden veel genoemd als plekken die inwoners graag een nieuwe burgemeester zouden laten zien, waarbij voornamelijk Pampushout en Noorderplassen vaak in de antwoorden voorkomen. Inwoners van Almere zijn trots op de natuur in hun stad, maar ook bang dat het zal verdwijnen als er niet genoeg aandacht aan word gegeven.

Quote: "De bossen, vooral Pampushout. Almere is zo fijn door al het groen en de natuur incl vogels en dieren. Het zijn nu eindelijk volwassen bossen. En dat moet zo blijven!!!"

Quote: "Een rondje Noorderplassen: prachtige combinatie van wonen, recreëren, beschermde natuur en werken."

Quote: "De natuur in Almere: parken, bossen, de Oostvaardersplassen, etc. Omdat er steeds slechter wordt gezorgd voor het groen in onze woonomgeving (kijk maar eens hoe de bomen en heggen in de stad 'gesnoeid' worden, en omdat er steeds minder groen en steeds meer 'beton' komt."

Almere Haven

Inwoners zouden een nieuwe burgemeester graag Almere Haven laten zien, omdat ze het een gezellige, dorpse plek vinden die de geschiedenis en het karakter van Almere goed weergeeft. Daarnaast zien inwoners Almere Haven als een voorbeeld van hoe mooi en succesvol Almere kan zijn.

Quote: "Een historische rondleiding geven in Almere Haven, want dat is de plek waar het allemaal begon."

Quote: "Almere-Haven. Waarom? Omdat dit het oudste deel van Almere is, maar vaak wordt overgeslagen... Het is een gezellig stadsdeel en dat moet zo blijven."

Quote: "Almere haven, het 'oude' hart van de stad, waar de opgaven van Almere heel duidelijk zichtbaar zijn, maar ook juist de kracht van de stad zit."

Onderzoeksverantwoording

HOOFDSTUK 4

Veldwerk

Dit onderzoek is uitgevoerd van 4 tot 25 juli 2022. Het onderzoek was via de open link https://mijnburgemeesteralmere.nl voor alle inwoners van Almere in te vullen. Om aandacht te vragen voor het onderzoek en mensen uit te nodigen om mee te doen, is een campagne opgezet met een mix aan online en offline middelen. De campagne bestond uit advertenties via Facebook en Instagram, advertenties in de publicaties van DPG media en een ansichtkaart bij het lokale huis-aan-huisblad. Daarnaast konden minder digitaal
vaardige inwoners de vragenlijst telefonisch invullen.

Stellingen

De inwonersconsultatie bestond uit tien stellingen, waarop invullers konden aangeven welke eigenschap of welk gedragsvoorbeeld zij belangrijk vinden voor hun nieuwe burgemeester. Deze stellingenset is ontwikkeld door Citisens, op basis van onderzoek naar leiderschapsstijlen van burgemeesters.

In 2019 is door Citisens een onderzoek uitgevoerd onder 2.816 leden van het Citisens panel, waarbij hen is gevraagd wat een burgemeester voor hen de ideale burgemeester maakt. Ook zijn aan de hand van diverse wetenschappelijke publicaties over leiderschapsstijlen vier dimensies ontleed die leiderschap karakteriseren: 1) leiderschapsoriëntatie, 2) omgang met macht, 3) taakoriëntatie en 4) communicatiestijl. Op basis van de verzamelde data uit het Citisens panel zijn stellingen toegekend aan elk van deze vier dimensies. Dit heeft geleid tot een set van tien stellingen die gebruikt worden in de MijnBurgemeester tool.

Door middel van een clusteranalyse zijn er aan de hand van de vier dimensies verschillende typen burgemeesters te onderscheiden. Deze vier typen (Efficiënte Probleemoplosser, Trouwe Beschermer, Enthousiaste Aanvoerder en Kritische Coach) vormen de basis voor de uitkomsten van de MijnBurgemeester-tool. Het type burgemeester dat het beste past bij de antwoorden die invullers gaven kregen zij aan het eind van de vragenlijst te zien. De beschrijving, zoals deze getoond werd, vindt u in bijlage 1.

Respons

In totaal is de vragenlijst 2080 keer ingevuld. Door middel van verschillende verificatiemethoden zijn dubbele invullers uit de resultaten gefilterd en zijn uitkomsten van inwoners buiten gemeente Almere uit de analyse gehouden. Onderdelen van het verificatieproces waren onder andere een check op e-mailadres, postcode en invultijd. Dit heeft geleid tot een netto respons van 2029 invullers.


Bijlage 1: Typen burgemeesters

Hieronder ziet u de omschrijvingen van de vier typen burgemeesters die de invullers aan het eind van de vragenlijst te zien kregen. Elke invuller kreeg het type te zien dat het meest overeen kwam met hun antwoorden op de stellingen. Daarnaast hadden zij de mogelijkheid om door te klikken en een omschrijving van alle vier de typen te lezen.

Efficiënte Probleemoplosser

“Waar een wil is, is een weg!”

Probleemoplossers hebben hun blik gericht op het hier en nu, en gaan recht op hun doel af.  Vaak zijn dit doelen die door anderen zijn gekozen en vastgesteld.

Onderweg gaan zij moeilijkheden niet uit de weg. Sterker nog, probleemoplossers gaan actief aan de slag met het zoeken naar een oplossing. Zoals de naam al doet vermoeden, denkt dit type liever vanuit mogelijkheden dan belemmeringen.

Dat komt omdat de probleemoplosser resultaten wil boeken. Ze kiezen voor houding die daar op dat moment bij helpt: formeel of informeel, samen met anderen of alleen. Het is maar net wat er nodig is om samen vooruit te blijven gaan.

Trouwe Beschermer

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”

Wat moet er gebeuren en wanneer? Dit zijn de vragen waar de trouwe beschermer zich mee bezig houdt. Daarbij richt dit type zich op uitdagingen van dit moment. Trouwe beschermers zijn geen fan van verandering, liever beschermen zij dat wat bekend en vertrouwd is. Dat steken zij ook niet onder stoelen of banken.

Onderweg houdt de trouwe beschermer zich zowel bezig met het einddoel als het proces. Problemen zijn er om op te lossen, maar niet door van de gebaande paden af te wijken.

Als het nodig is, kan de trouwe beschermer voor een autoritaire houding kiezen. Bij dreigend gevaar ondernemen zij liever snel actie dan dat zij lang praten. En bevoegdheden zijn er om te gebruiken als de situatie daarom vraagt.

Enthousiaste Aanvoerder

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

De blik naar buiten! Dat is wat de enthousiaste aanvoerder typeert. Deze burgemeester richt zich op uitdagingen van de toekomst én heeft daar een visie op.

Enthousiaste aanvoerders zijn niet bang voor verandering. Sterker nog, onderweg zoeken zij rustig de grenzen op wanneer dat nodig is. Het liefst duiken zij de inhoud in om hun plannen werkelijkheid te laten worden.

Als het nodig is gebruiken enthousiaste aanvoerders hun bevoegdheden om zaken voor elkaar te krijgen. Daarbij gaan ze niet voorbij aan anderen. Met een enigszins informele houding weten zij anderen te betrekken en overtuigen. Samen onderweg naar die stip op de horizon.

Kritische Coach

“Teamwork makes the dream work”

De kritische coach is een echte bruggenbouwer die energie krijgt van contact met anderen en steeds de samenwerking opzoekt. Dit type vindt het belangrijk om anderen zo veel mogelijk te betrekken en ervoor te zorgen dat zíj tot goede ideeën en besluiten kunnen komen.

Onderweg heeft de kritische coach veel aandacht voor de omgeving: is iedereen nog aangehaakt? En hoe is de sfeer? Een goed proces is minstens zo belangrijk als een mooi resultaat.

Hoewel hun houding eerder formeel dan informeel is, zijn kritische coaches erg sociaal vaardig. Ze weten goed aan te sluiten bij de leefwereld van hun publiek en houden van duidelijke communicatie.


Bijlage 2: Toelichting betrokkenheidsprofielen

Honkvaste buurtbewoners

16% Nederland
Leeftijd tussen 45 en 65 jaar.
Inkomen lager dan gemiddeld.
Opleidingsniveau lager dan gemiddeld.
Gezinnen en empty nesters, sterk verbonden met hun wijk/buurt.

Stadse nomaden

10% Nederland
Leeftijd tot 40 jaar.
Hoog opgeleid, is vaak (nog) single.
Laag inkomen, maar ook weinig vaste lasten.
Sterk verbonden met vrienden en gelijkgestemden, minder met wijk/buurt.

Eigengereide digitalen

11% Nederland
Leeftijd tot 40 jaar.
Laag inkomen, heeft vaak parttime/flexibele baan.
Opleidingsniveau lager dan gemiddeld.
Starters met fun, gericht op mode en uitgaan. 

Gevestigde beïnvloeders

18% Nederland
Leeftijd tussen 45 jaar en ouder.
Hoog opgeleid, werkt als manager of consultant.
Groep met het hoogste inkomen.
Interesse in sport en cultuur.

Zorgzame senioren

6% Nederland
Ouder dan 65 jaar.
Opleidingsniveau lager dan gemiddeld, woont in dorp/kern.
Inkomen laagst van alle groepen.
Sober leven, geen verspilling.

Kritische vernieuwers

8% Nederland
Leeftijd tussen 30 en 50 jaar.
Hoogst opgeleide groep, ambitieus.
Bovengemiddeld inkomen.
Aandacht voor voeding, leefstijl, milieu en klimaat.

Geïnformeerde gezinsdrukte

16% Nederland
Leeftijd tussen 30 en 65 jaar.
Hoog inkomen, heeft een goede baan.
Opleidingsniveau hoger dan gemiddeld.
Gezinnen met jonge kinderen.

Zelfbewuste Aanpakkers

15% Nederland
Leeftijd 55+.
Opleidingsniveau gemiddeld, selfmade doeners (mkb, boerenbedrijf).
Inkomen hoger dan gemiddeld.
Spil van het verenigingsleven.


Deze pagina is een digitoegankelijke versie van de Rapportage MijnBurgemeester door Citisens.

 

Pagina delen: