08-06-2021

Rekenkamer

Foto van dr. Scott Douglas, de directeur van de Rekenkamer Almere

De rekenkamer gaat over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. De rekenkamer brengt voor de raad en de inwoners in beeld hoe zaken in de gemeenten worden uitgevoerd.

De rekenkamer is onafhankelijk. Ze bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt en ze heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen. Onderzoeken kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen, van stadsreiniging tot jeugdhulp, van parkeerbeleid tot paspoortafgifte.

De rekenkamer maakt al haar onderzoeken openbaar en biedt deze aan in de gemeenteraad. De onderzoeken moeten helder maken wat niet goed loopt bij de gemeente, zodat het beleid verbeterd kan worden. En ze maken ook zichtbaar wat goed gaat, zodat het beleid waar Almere beter van wordt, doorgezet kan worden

Directeur

De rekenkamer heeft een onafhankelijk directeur die zelfstandig het onderzoek doet. Dit is de heer dr. Scott Douglas. Hij is beëdigd door de burgemeester als directeur rekenkamer. Scott Douglas is een bestuurskundige aan de Universiteit Utrecht. Zo onderzocht hij eerder de aanpak van radicalisering in Arnhem en de jeugdbescherming in Amsterdam.


Onderzoeksprogramma

De rekenkamer bepaalt zelfstandig welke onderwerpen ze gaat onderzoeken. Maar ze vraagt wel suggesties voor onderzoeken bij de leden van de gemeenteraad en inwoners van de stad. Rekenkameronderzoeken gaan over grote onderwerpen die de stad als geheel raken.

Het onderzoeksprogramma 2022-2022 omvat vier onderwerpen:

 • Kwaliteit van de jeugdhulp - Het onderzoek kijkt vooral naar de kwalitatieve kant van de jeugdhulp: komt de zorg op de juiste plek?
 • Sturing op ruimtelijke ontwikkeling - Hoe is het samenspel tussen raad, college College = college van B&W , ambtenaren, inwoners en marktpartijen, specifiek in de voorbereiding van projecten.
 • Dienstverlening van de gemeente - Samen met de Ombudsman kijken naar hoe de gemeentelijke organisatie leert van successen en falen in de dienstverlening.
 • Inzicht in financiën - Hoe hebben raadsleden zicht op de financiële positie van Almere. Met twintig bachelor studenten wordt een dashboard gemaakt.

U vindt het het onderzoeksprogramma 2020-2022 hier.
Hier vindt u de taak en werkwijze van de rekenkamer in Almere.

Met tussenpozen rapporteert de rekenkamer. De laatste keer was op 16 juni 2022.
Conclusies daaruit zijn:

 • Jeugdhulp is dus afgerond en tijdens plenair 16 september 2021 aangeboden. Hier het rapport.
 • Sturing op ruimtelijke ontwikkeling is iets anders gelopen dan oorspronkelijk gedacht, zie raadsbrief 16 juni 2022
 • Dienstverlening. Loopt nog. Verwachting is eerste kwartaal 2023 aanbieding aan de raad. 
 • Financiën. Is afgerond. Hier de rapportage in een raadsbrief. De raad nam deze aanbevelingen over in een motie.
Nieuw onderzoek: toewijzing sociale huurwoningen

19 december 2022.

De rekenkamer ontving een verzoek van het Cliëntenberaad Almere om onderzoek te doen naar de toewijzing van sociale huurwoningen in Almere. De rekenkamer is onafhankelijk in het kiezen van haar onderwerpen, maar verwelkomt altijd suggesties vanuit het bestuur en de stad.

In lijn met de afwegingscriteria voor het starten van een onderzoek door de rekenkamer (zie pag. 2 Onderzoekprogramma) besloot de directeur van de rekenkamer een kort, gericht onderzoek uit te voeren naar de toewijzing van sociale huurwoningen. Hij schreef daarover het volgende:
 
"In een krappe woningmarkt is het van groot belang dat het toewijzingsproces van woningen zo transparant mogelijk verloopt en inwoners weten hoe hun aanvraag behandeld wordt. Daarbij stelt de gemeente binnenkort een nieuw huisvestingsverordening vast, waarbij het belangrijk is voor de gemeente om te weten hoe ze kan zorgen dat de ambities op papier zich ook naar de praktijk vertalen. Ik verwacht het onderzoek in februari te starten en eind maart de nota van bevindingen te kunnen opstellen."

Wij houden u met deze pagina op de hoogte.

 


Uw inbreng

Actuele ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van het programma. U kunt daaraan bijdragen door van u te laten horen. Welk beleid zou een keer onder de loep moeten worden genomen? Waar kan nog geld worden bespaard? Waar houdt de overheid zich niet aan de eigen regels? Op welke thema doet de overheid het erg goed of zou ze het juist slimmer kunnen doen?

Alle suggesties zijn welkom op rekenkamer@almere.nl.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de directeur van de rekenkamer dr. Scott Douglas zijn openbaar.

 • Universitair hoofddocent, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht (bezoldigd).
 • Co-coördinator onderzoekshub,  Security in Open Societies, Universiteit Utrecht (valt binnen aanstelling UU).
 • Co-voorzitter, permanent study group on Performance in The Public Sector, European Group for Public Administration (onbezoldigd).
 • Hoofdredacteur, The Collaborative Governance Case Database (onbezoldigd).

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: