Wikioverzicht

18-01-2022

Plenair

Plenair betekent voltallig.

De raad houdt plenaire vergaderingen. Dat zijn vergaderingen waarbij alle raadsleden aanwezig (kunnen) zijn. In veel andere gemeenten noemen ze die 'de gemeenteraadsvergadering'. In onze Politieke Markt kennen we de carrouselbesprekingen en de plenaire vergadering. Zo noemen we in Almere dus onze gemeenteraadsvergadering.

In een carrouselvergadering zitten dus niet alle raadsleden.

Orde

Tijdens een plenaire vergadering bepalen de aanwezige raadsleden zélf de agenda van de vergadering (de 'orde van de vergadering'). Meestal is een agenda vooraf vastgesteld, maar op elk moment tijdens de vergadering kan een deelnemer een ordevoorstel indienen. Vaak is dat om een schorsing te vragen, dat wil zeggen dat de vergadering even gestopt wordt. De aanvrager heeft dan even tijd om bijvoorbeeld met anderen te overleggen. Maar een ordevoorstel kan ook dienen om een onderwerp toe te voegen of af te voeren van de agenda. 

Als de meerderheid van de vergaderdeelnemers het met het ordevoorstel eens is, wordt het uitgevoerd.

Debat

Tijdens een plenaire vergadering kan de raad een debat voeren. Dat betekent dat de raadsleden met elkaar en/of het college College = college van B&W van B&W in gesprek gaan. De bedoeling van een debat is de verschillende meningen zo zichtbaar mogelijk te maken. Een debat is daarom vaak pittig en prikkelend. Dat is dus de bedoeling.

Besluiten

Alleen tijdens een plenaire vergadering kan de Raad van Almere besluiten nemen. Dat gaat in onze stad behoorlijk snel. Want de politieke besprekingen, het luisteren naar andere meningen, het proberen te overtuigen van anderen én het politieke debat, zijn al in de carrousel of tijdens een debat gevoerd. In Almere hoeft alleen maar gestemd te worden.

Stemverklaring

Als een raadslid bij het stemmen over een onderwerp nog een overweging wil laten horen, doet hij/zij een stemverklaring. Dat is een korte reeks zinnen, waarin het raadslid vertelt waarom voor of tegen wordt gestemd.

Wikipagina delen: