Agendawijzer

Inkoopstrategie Jeugdhulp zonder verblijf

Raadsnummer: 24086

Geschreven op: 28-03-2024 | Laatst bewerkt op: 06-04-2024 | Status onderwerp: in behandeling

Afbeelding:Jeugdhulp

Toekomstbestendige jeugdhulp in Almere: Een nieuwe strategie voor 2025

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W heeft een voorstel uitgewerkt om de inkoopstrategie voor Jeugdhulp zonder verblijf te vernieuwen. Dit houdt in dat ze zonder residentiële opvang - dus buiten een instelling - jeugdhulp willen bieden. De strategie bevat drie hoofddoelen: het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp, het verhogen van de tevredenheid onder jongeren en hun families, en het waarborgen van de duurzame betaalbaarheid van deze hulp. Deze doelen willen ze bereiken door samen te werken met zorgaanbieders, een helder en beheersbaar landschap van aanbieders te creëren, realistische tarieven te hanteren, en een samenwerkingsmodel te ontwikkelen waarin leren en verantwoording nemen centraal staan. De aanpak wordt verdeeld in zes specifieke gebieden, variërend van ambulante gezinsinterventies tot hulp voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ondersteuning binnen het gespecialiseerd onderwijs.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze inkoopstrategie vanwege de noodzaak om de jeugdhulp in Almere toekomstbestendig, effectief en financieel houdbaar te maken. Er is een groeiende vraag naar jeugdhulp zonder verblijf, terwijl de budgetten onder druk staan. Dit vraagt om een nieuwe aanpak en samenwerking met zorgaanbieders. Bovendien loopt de huidige contractperiode af eind 2024, waardoor nieuwe overeenkomsten gesloten moeten worden om de continuïteit van zorg te waarborgen. De gemeente streeft naar een zorglandschap dat flexibel inspeelt op de behoeften van jongeren en gezinnen, met een sterke nadruk op preventie, vroegsignalering en ambulante ondersteuning. Dit sluit aan bij de lokale en landelijke ontwikkelingen en richtlijnen voor jeugdzorg.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24086


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Er waren veel complimenten voor het harde werk van de ambtelijke organisatie en wethouder omdat er veel werk in weinig tijd is verzet. Het gesprek ging onder andere over de manier waarop er invulling gegeven wordt aan het partnerschap met de jeugdhulpaanbieders en het bijsturen op de contracten die voor langere tijd worden afgesloten. Ook waren er zorgen over de interpretatie van 'een dekkend zorglandschap'. Is dat dekkend vanuit de aanbod-kant, of juist dekkend zodat aan de zorgbehoeften van de kinderen voldaan kan worden? En hoe gaan we om met de kinderen die nu (nog) geen zorg krijgen omdat ze op wachtlijsten staan of omdat ze uit kansarme wijken komen waardoor de weg naar de zorg voor hen of hun ouders lastig te vinden is?
 
De wethouder herkende deze problemen en wees erop dat er binnenkort nog veel meer informatie naar de raad komt. Over de langetermijnstrategie voor de jeugdhulp en de bijbehorende financiele bezuinigingsopgave. Maar ook over het ontwikkelen van sterke lokale teams, die juist ook meer kunnen betekenen voor de kwetsbare doelgroepen  en de toegang tot zorg. Het raadsvoorstel komt volgende week nog een keer op de agenda omdat er twee moties zijn ingediend. Volgende week vindt in de plenaire vergadering ook tegelijkertijd de besluitvorming over dit raadsvoorstel plaats. 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: jeugdhulp
Raadsnummer : 24086