Agendawijzer

30-05-2023

Kustzone Almere Haven - ontwerp bestemmingsplan

Foto van raadsvergadering in Goede Rede

Voor de kustzone Almere Haven is een ontwerp bestemmingsplan. Wat mag daar gebouwd worden?

1 juni 2023 - Om 16.00 uur kwam een flinke delegatie van de raad al naar Almere Haven. Ambtenaren van de gemeente gaven een technische toelichting op het concept-bestemmingsplan. Het ging veel over het proces, de participatie en stikstofregels. Daarna bekeken ze gezamenlijk het plangebied. Dat is altijd goed, want raadsleden zijn inwoners, maar ze wonen natuurlijk verspreid door de hele stad. Om te kunnen beslissen over specifieke gebieden is het goed om die ook echt te bezoeken. Vaak ontmoet de raad op die plekken dan de inwoners uit de omgeving, maar dat was nu anders georganiseerd. Want de carrouselvergadering was in Goede Rede en de inwoners waren uitgenodigd met de raad te komen praten of naar de inbreng te luisteren. 52 inwoners maakten van de gelegenheid gebruikt en ook de burgemeester kwam tussen zijn andere vergaderingen door eventjes meeluisteren; hij kon er maar kort bij zijn, maar was dus de 53e mede-inwoner.

Inspreker

De vergadering begon met een inspreker namens de reddingsbrigade. Die is enthousiast dát er nu eindelijk wat gaat gebeuren, maar ook bezorgd over wát er gaat gebeuren en hóe. Als reddingsbrigade zijn er namelijk belangrijke technische eisen, denk bijvoorbeeld aan een geschikte boothelling. Ook willen ze meer rechtszekerheid na de verhuizing, zodat ze investeringen kunnen doen. Na haar verhaal volgden er enkele vragen en antwoorden over haar inbreng.

Politieke bespreking

Daarna was het woord aan de raadsleden die de portefeuillehouder vragen stelden: bereikbaarheid, parkeeroverlast, soorten woningen (waaronder sociaal) en zo meer. De wethouder beantwoordde de vragen en maakte tussendoor van de gelegenheid gebruik om stukjes van het ontwerp-plan toe te lichten. Begrijpelijk werd nu ook dat het zo lang geduurd heeft. Het waren vooral de steeds veranderende stikstof-rekenmethodes die de gemeente dwongen het plan steeds een beetje anders in te richten. Want zou de hele ontwikkeling in één klap worden voorgesteld, dan zou het helemaal niet mogelijk zijn hier te bouwen, vanwege stikstofdepositie in natuurgebied Naardermeer. De oplossing werd gevonden door de ontwikkeling in stukjes te doen, waardoor het jaarlijks binnen de stikstofregels blijft. Al met al werd het daardoor een informatief verhaal. Maar toch ook weer niet, want als er iets duidelijk werd, dan was het wel dat het ontwerp-bestemmingsplan heel erg lijkt op het in 2018 vastgestelde ontwikkelplan. En het lijkt erop dat de meesten zich daarin prima kunnen vinden. En sowieso dat iedereen er blij mee is dat er eindelijk wat gaat gebeuren.  De gemeente kondigde ook aan dat zij over bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte nog volop met de inwoners in gesprek wil gaan. Die boodschap leek ook tot tevredenheid bij de meesten te leiden. Maar tegelijk was ook hoorbaar dat ze het goed in de gaten wilden houden.

Napraten

De voorzitter van de vergadering stuurde erop aan om de vergadering op tijd af te ronden, zodat na de sluiting tijd genoeg zou zijn voor raadsleden om persoonlijke gesprekken met de aanwezige inwoners te voeren. Dat lukte goed, rond 20.40 uur sloot hij af. Veel raadsleden en ook de aanwezig ambtenaren gingen daarna in gesprek met elkaar en met de inwoners. Maar zo rond 21.15 uur moesten de meeste raadsleden zich naar het stadhuis haasten, want daar begon om 21:45 uur de plenaire vergadering om besluiten in te nemen.

Deze eerste 'Buitenmarkt' van de raad op locatie in de stad werd door de deelnemers als een heel prettige en superwaardevolle manier van vergaderen mét de stad her-ontdekt. 'We gaan dit weer vaker doen,' zo klonk het alom.

Vervolg

Het was dus geen informatiebijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan, want die gaat de gemeente nog organiseren als het plan ter inzage wordt gelegd. Dat zal waarschijnlijk heel binnenkort gebeuren. Inwoners en organisaties kunnen op dat moment (bij de gemeente Almere) hun zienswijzen indienen. Het gaat nu eerst dus even tussen gemeente en inwoners, pas later in het proces wordt de raad eer betrokken. (zie het schema onderaan)


Waar gaat het over?

Er zijn al jaren ideeën over het her-inrichten van het gebied rond de jachthaven en het strandje in Almere Haven. Het gaat om het buitendijkse gebied. Daar is sinds de begindagen van Almere nog weinig aan veranderd. Je vindt hier nu de jachthaven, het zwemstrand, een restaurant en het surfstrandje met uitspanning. Daarnaast zijn hier stukken groen met bossages, wandelpaden en open veldjes. De kanovereniging, scouting en de reddingsbrigade hebben er hun onderkomen. Het centrale idee is om dit hele gebied te verbeteren, er woningen en een hotel in te herbergen en ruimte te geven aan recreatie. Daarvoor moeten wel een aantal van de bestaande dingen verhuizen om plaats te maken voor onder meer nieuwe woningen en een hotel.

In 2018 kwam de gemeente met voorstellen voor een ontwikkelingsplan. Daarin staan in grote lijnen de ideeën opgesomd, maar nog zonder in details te treden. Over dat ontwikkelingsplan sprak de raad in februari 2018. Ook inwoners deden toen mee, want de raad organiseerde een speciale Politieke Markt voor dit onderwerp in de Goede Rede in Almere Haven. Inwoners spraken in en luisterden naar de bespreking. Het voorgestelde ontwikkelingsplan werd vervolgens door de raad goedgekeurd. Normaliter komt er daarna vrij snel een ontwerp bestemmingsplan, waarin de ideeën verder worden uitgewerkt. Maar nu duurde het ruim vijf jaar, omdat -zo zegt het college College = college van B&W - de stikstofproblematiek het uitwerken vertraagde.

Waarom praat de raad hierover?

Het college moet bestemmingsplannen maken. De raad moet erover besluiten. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Het is nu nog een ontwerp-bestemmingsplan en dat moet ter inzage worden gelegd, zodat inwoners er zienswijzen op kunnen indienen. Ook dat is een taak van het college, maar eerder werd afgesproken dat over dit soort plannen (over nieuwe of gevoelige ontwikkelingen) wel eerst in de raad gesproken wordt. Pas daarna legt het college het ontwerp ter inzage en -let op- aan het begin van die zes weken inzagetermijn organiseert het college ook een informatiebijeenkomst voor inwoners. U kunt als inwoner (of organisatie of bedrijf) tegen die tijd dus een formele zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. indienen.

Maar u kunt al eerder uw raad op de hoogte brengen van uw mening. Want de raad vergadert op 1 juni 2023 in Goede Rede over dit onderwerp. Inwoners (en organisaties) zijn van harte welkom om in te spreken of te luisteren. Inspreken kan alleen als u zich vantevoren aanmeldt, vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Als u alleen komt luisteren hoeft u zich NIET aan te melden. Wilt u inspreken, dan moet u zich op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur hebben aangemeld op raadsgriffie@almere.nl.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

De informatiebijeenkomst van het college komt pas in een volgende fase. U kunt zich nu alleen nog informeren door de stukken die het college (ook) aan de raad heeft gestuurd.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=kustzone%20haven&sort=date_desc.
Let op: klik niet op het plaatje van het document, maar op de titel van het ontwerp, dan ziet u namelijk ook alle bijbehorende documenten.

Het proces van ontwikkelingsplan naar besluit.

Grafiek van processtappen bestemmingsplan


 

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.