Agendawijzer

Omgevingsdienst (OFGV) financiën

Geschreven op: 13-04-2023 | Laatst bewerkt op: 11-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

asbest

20 april, het gaat om de ontwerpbegroting van 2024 en noodzakelijke aanpassingen in de begroting 2023.

20 juli 2023 - Aan de wegingstafel besloot de raad dat een bespreking niet nodig was. Daarom kon het onderwerp meteen door naar besluitvorming. Tijdens de plenaire vergadering stemde de raad in met het voorstel.

  • Raadsvoorstel Resultaatbestemming 2022 en 1e en 2e Begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek (23206) AANVAARD 43/0

Waar gaat het over?

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor milieutaken. Dat gaat om het toezicht houden op de naleving
van de milieuwetgeving, vergunningen verlenen en daarop handhaven en advies geven partijen op het gebied van milieu en duurzaamheid.
Het is niet handig als elke gemeente dat apart doet. Het gaat vaak ook over een heel gebied waarin meer gemeenten gevestigd zijn. Daarom werken gemeenten in een regio samen. Zo'n samenwerking wordt een gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. genoemd.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: omgevingsdienst) is zo'n gemeenschappelijke regeling en zij voert de milieutaken voor twaalf gemeenten (waaronder Almere) en twee provincies in onze regio uit. Jaarlijks stelt de omgevingsdienst een begroting op voor het volgende kalenderjaar. De raden van de verschillende gemeenten kunnen op het ontwerp van deze begroting (het concept dus) een zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. indienen om te laten weten wat zij hiervan vindt. Ditzelfde geldt als een bestaande begroting wordt gewijzigd.

Waarom praat de raad hierover?

De omgevingsdienst stelt een ontwerp-begroting voor 2024 voor en enkele aanpassingen aan de begroting van 2023 voor. Het college College = college van B&W stelt aan de raad voor wat hij daarvan kan vinden. (de zienswijze wordt dus voorgesteld).

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=omgevingsdienst&sort=date_desc


 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.