Agendawijzer

Floriade onderzoek

Raadsnummer: rg337/2022

Geschreven op: 18-11-2022 | Laatst bewerkt op: 16-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van Floriade met paviljoen en bezoekers

De raad bespreekt of en hoe een onderzoek naar de Floriade moet plaatsvinden.

Waar gaat het over?

In 2016 heeft de raad een Volggroep Floriade ingesteld om kritisch te volgen of het ‘grote project’ Floriade binnen de door de raad vastgestelde kaders werd uitgevoerd. Bij de opdracht die de raad de volggroep gaf hoorde ook een evaluatie na het evenement. Toen in juni 2022 duidelijk werd dat de bezoekersaantallen voor de Floriade enorm tegenvielen, hebben bijna alle fracties in de raad voor een onderzoek gepleit. Over wat voor soort onderzoek dat moet zijn waren veel verschillende opvattingen. Daarom vindt de volggroep het geen goed idee om het initiatief te nemen voor een evaluatie. Met dit agendavoorstel wil de volggroep de raad in de gelegenheid stellen om door te spreken over het onderzoek dat men wil en daarover besluiten te nemen (via moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. ).
 
De volggroep is weliswaar de initiatiefnemer van deze bespreking, maar het is een gesprek tussen de raad onderling. Raadsleden worden gevraagd hun mening te geven en er is gelegenheid voor onderlinge discussie over het doel van een onderzoek, onderzoeksvragen en gewenste vervolgstappen. 
 
In het agendavoorstel wordt verwezen naar een presentatie van een deskundige op het gebied van lokaal enquêterecht, mr. dr. Ilse de Haan. De raad heeft eerder in een technische bijeenkomst met haar over dit onderwerp gesproken. Die bijeenkomst was alleen voor raadsleden, want een soort huiswerk en niet politiek, maar de presenatie is wel openbaar.
 
Een onderzoek van de raad kan de vorm hebben van een raadsenquête. De gemeenteraad in 2022 stelde een verordening vast waarin het recht op een enquête is geregeld. Dat is best even geleden, dus het presidium gaat ermee aan de slag om de verordening te actualiseren.

De stukken staan hier:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=floriade%20onderzoek&filters=year:FILTER%231(2022)


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

8 december - carrousel

De motie over een vooronderzoek voor de Floriade hoefde niet besproken te worden omdat de hele raad deze motie samen indiende. Er kon dus een paar uur later tijdens de plenaire vergadering al over gestemd worden.

Een andere motie werd wél besproken, die gaat over een eindrapportage over de Floriade die van het college werd gevraagd. In een vorige vergadering werd al duidelijk dat alle fracties zo’n eindrapportage belangrijk vinden. Het college zei dat de Floriade BV deze week nog met een rapportage over het evenement naar buiten komt en de gemeente ook van plan is met een totaalrapportage over het programma Floriade te komen. De indiener van de motie gaf aan liever één gezamenlijke eindrapportage van Floriade BV en college te zien, en niet goed te begrijpen dat de communicatie hierover niet gelijktijdig plaatsvindt. Maar omdat uit de beantwoording van het college wel duidelijk werd dat er een eindrapportage komt, is de motie toch ingetrokken.

8 december - Plenair, besluit.

De motie is door alle fracties ondertekend. Niemand is tegen. De voorzitter kan dan concluderen dat de motie is aangenomen. Maar toch vond een stemming plaats, de raad wil daarmee heel duidelijk zichtbaar maken dat hij als collectief vindt dat dit echt moet gebeuren.

  • Motie : Vooronderzoek Floriade (RG-368/2022) AANVAARD 44/0