Agendawijzer

Rekenkamerrapport dienstverlening gemeente 2023

Geschreven op: 29-06-2023 | Laatst bewerkt op: 13-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van stadhuis en stadhuisplein met enkele wandelaars

De rekenkamer rapporteert over het onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente.

29 juni 2023 - Aan het begin van de plenaire vergadering bood de directeur van de Rekenkamer, de heer dr. Scott Douglas een afgedrukte versie van het rapport aan de vice-voorzitter van de raad aan. Voordat hij dat deed, sprak hij de raad kort toe. Hij schilderde hoe een ideale dienstverlening eruit zou kunnen zien en wat de rol van de raad kan zijn om dat ideaal te bereiken. Dat zijn onder meer; duidelijk zijn, maar ook niet helemaal dicht timmeren. Daarna overhandigde hij het rapport.

Voor nu eindigt hiermee de behandeling, althans: tot iemand het op de agenda wil hebben om te bespreken.


Waar gaat het over?

In het onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de gemeente Almere leert van de successen en het falen in haar dienstverlening aan de inwoners. Het gaat erom helder te krijgen waar het goed ging of juist niet goed ging in het contact tussen burger en de gemeente. Dat is van groot belang. Want een inwoner is afhankelijk van de gemeente voor essentiële diensten, van jeugdhulp tot dakkapelvergunning, van groenonderhoud tot paspoortuitgave. Burgers kunnen niet kiezen voor een andere 'aanbieder', ze zijn van alleen deze gemeente afhankelijk.

Deze dienstverlening is vaak ingewikkeld door de vele regels die van toepassing zijn. Er kunnen ook conflicten zijn tussen de collectieve belangen (die van de stad als geheel) en de unieke behoeften van individuele burgers. In de dienstverlening kan het dan ook helemaal mislopen of worden juiste op knappe wijze maatwerkoplossingen voor burgers gevonden.

In het onderzoek, dat de rekenkamer samen met de Ombudsman deed, is een aantal gevallen bekeken en zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen. Aan de hand hiervan konden patronen worden gevonden en beschreven en van daaruit doen de onderzoeker aanbevelingen. De bedoeling is niet om daarmee bestaande gevallen op te lossen, want dat is niet de rol van de rekenkamer. Wel moet het rapport de gemeente handvatten bieden om ervan te leren en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening en de organisatie daaromheen te verbeteren.

Waarom praat de raad hierover?

De Rekenkamer Almere is een van de 'hulptroepen' van de raad. Door middel van gedegen onderzoeken helpt de Rekenkamer de raad bij (vooral) zijn controlerende taak. Lees meer over de Rekenkamer Almere.

Waar vind ik de stukken?

Voor de Rekenkamer is in het raadsinformatiesysteem een dossierpagina gemaakt.

Het rekenkamerrapport 2023 vindt u hier.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: rekenkamer
Raadsnummer :