Agendawijzer

24-06-2022

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Foto van man in rolstoel met een begeleider

De raad moet een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning vaststellen.

22 september - besluit
8 september - carrousel

Het bespreken van moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. en/of amendementen kent een vast ritueel. De indiener zegt wat hij/zij graag anders of beter ziet. Ander raadsleden geven hun mening en het college College = college van B&W geeft aan of het kan of niet. Maar af en toe levert zo'n bespreking een flinke politieke discussie op. En dat gebeurde bij RG-205. Die roept het college op om binnen de G40 (stedennetwerk van middelgrote steden) te onderzoeken wat er nodig is om een inkomensafhankelijke abonnementstarief voor de Wmo in te voeren. Een enkeling stelde nog vooraf dat niet wij maar in Den Haag dit gesprek gevoerd moet worden. Maar tevergeefs. Want raak je aan de portemonnee van de burger, zeker in deze tijd, dan geeft dat discussie. Ook als je Almeers politicus bent.

Dus het ene raadslid ondersteunde de motie en vond het een sympathieke gedachte dat wie meer heeft ook wat meer mag bijdragen. Maar een ander stelde dat we in Nederland al een progressief belastingstelsel hebben waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en deze sterkste schouders dus al bijdragen aan bekostiging van de Wmo. Sommige huishoudens, die het al moeilijk hebben door energie, inflatie, duurdere boodschappen etc. krijgen het al extra zwaar. Maar dat geldt zowel voor de wat rijkere als wat armere gezinnen. Een levendige en interessante discussie waarbij raadsleden zich echt als betrokken volksvertegenwoordiger toonden. 

1 september 2022 - carrousel

De wethouder licht het onderwerp toe en daarna volgt de bespreking. Af en toe doken de raadsleden tot op artikel niveau de verordening in, vooral ook om duidelijk te krijgen hoe een en ander uitpakt in de uitvoering van de verordening. Want dat is ook een belangrijk punt voor de raad: we gaan graag uit van vertrouwen, maar de wetgeving verplicht ook tot vastleggen van hoe bijvoorbeeld het proces van de indicaties is geregeld. Na een bespreking van 1,5 uur concludeerde de voorzitter dat de verordening voldoende besproken was. Volgende week wordt het onderwerp wel opnieuw op de agenda geplaatst omdat een aantal fracties moties en amendementen hebben aangekondigd. Die worden dan besproken.

Waar gaat het over?

Hoe de gemeente haar taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert, staat in een verordening. Die is in 2018 in werking getreden, maar moet nu vernieuwd worden. Vaak staat in een raadsvoorstel dat over een aanpassing van een verordening gaat een was-wordt-lijst. Daarin kan de lezer snel zien wat er veranderd is. Maar deze keer niet, omdat er zoveel veranderingen zijn. Wel heeft het college een toelichting bij het raadsvoorstel gedaan, met de achtergronden van de wijzigingen.

Een van de redenen waarom de verordening moet worden vernieuwd is nieuwe jurisprudentie (in de toelichting op het raadsvoorstel is hier meer over te lezen). Wat opvalt is dat de hoogste bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan over de bevoegdheden van de raad. Er is bepaald dat de raad minder mag delegeren dan in het verleden gedaan is en dat de raad de zogenaamde ‘essentialia’ in een verordening moet vaststellen. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe verordening uitgebreider is dan de huidige verordening.

Waarom praat de raad hierover?

De raad moet de verordeningen vaststellen, het college mag dat niet zelf besluiten. Daarom krijgt de raad het raadsvoorstel aangeboden en de gelegenheid er met de portefeillehouder over te praten.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 1 september en in de gesprekswijzer.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: zorg
Raadsnummer : rv50/2022