Agendawijzer

Floriade (ontmanteling terrein)

Raadsnummer: rg218/2022

Geschreven op: 22-09-2022 | Laatst bewerkt op: 14-10-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van bezoekers aan de Floriade Almere 2022

(G)een raadsbreed debat over het behoud van duurzame kwaliteit ná het einde van de Floriade.

13 oktober - plenair

De raad stemde over de twee overgebleven moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. .

29 september - carrousel, moties

Twee moties van de oorspronkelijke indiener staan er voor bespreking op de 29e. Er staat een derde motie bij van een ander raadslid (om speeltoestellen van de Floriade naar de stad te verplaatsen). Die motie was eerst als motie vreemd ingediend, maar past nu mooi bij deze behandeling.

Alleen, de motie Groene Stad werd ingetrokken voor de bespreking begon. En de andere twee moties lijken tijdens de bespreking overbodig. De wethouder zegt namelijk dat het college College = college van B&W al in de geest van die moties handelt; het plan was al om te doen waar de moties om vragen. Niettemin mag de raad er nog over stemmen in een volgende plenaire vergadering. Maar niet de komende (op de 13e) want in die plenaire vergadering is geen ruimte meer.

22 september 2022 - Carrousel

De plenaire vergadering begint met het voorstel om een debat te voeren over de ontmanteling van de Floriade. Diverse raadsleden geven aan het niet zo'n goed idee te vinden. Ze vinden het eerder technisch dan politiek en stellen dat de indiener ook schriftelijke vragen had kunnen stellen. Niettemin wile niemand het debat tegenhouden, dus het wordt gevoerd. Maar het duurt niet erg lang: zo'n 17 minuten en het was meer een kort vraag- en antwoordgesprek tussen de indiener en de wethouder dan een breed gevoerd debat.

Om dit samen te vatten in de belangrijkste punten

  • de ontmanteling is een verantwoordelijkheid van BV;
  • alle landen/paviljoens dienen een ontmantelingsplan in bij BV, er is nu nog weinig te zeggen over planning;
  • omdat het de verantwoordelijkheid van de BV is (en niet van de gemeente) kan wethouder niet toezeggen dat alles circulair wordt ingezet;
  • er wordt nagedacht om overgebleven planten van de Floriade beschikbaar te stellen aan inwoners van Almere.

Aan het slot geeft de indiener aan een aantal moties in te dienen.

Waar gaat het over?

Als de Floriade voorbij is, gaat de grond in andere handen over. Namelijk de Weerwater CV, dat is het bedrijf dat op dit terrein de wijk Hortus gaan ontwikkelen. Dat moet een groene en ecologische wijk worden. De Floriade BV moet die gronden (en voor een deel ook wat er op staat) overdragen. De gemeente heeft daar zélf geen directe rol in. Het gebied wordt in gedeelten tussen eind 2022 en april 2023 overgedragen.

Naar blijkt zijn de afspraken daarover nog niet volledig uitgewerkt. Alleen; de Floriade stopt al op 9 oktober. In de gemeenteraad is de vraag gerezen of er wel genoeg tijd is (tussen nu en oktober) om die afspraken te maken én of er wel genoeg tijd is (daarna) om bij het overdragen van het gebied wel genoeg oog te houden voor de duurzame en ecologische kwaliteit van het gebied. Er is immers heel wat geld uitgegeven om er een mooi gebied van te maken. De vrees bestaat dat de ontwikkelaar misschien voorrang geeft aan snelle ontwikkeling (en dus winstgevendheid) en minder aan de kwaliteit van de omgeving. Maar daarover zijn dus (nog) geen duidelijke afspraken gemaakt.

Waarom praat de raad hierover?

Een van de rollen van de raad is om ook hier erop toe te zien dat wat er gebeurt zoveel mogelijk in het belang van de stad is. Nu er geen afspraken zijn en de raad ook niet is geïnformeerd, is er een raadslid dat er in een debat met het college en de andere raadsleden over wil praten. Mogelijk kan de raad zijn invloed uitoefenen om bij te dragen aan een voor Almere optimale uitkomst.

Het debat staat als voorstel op de agenda. Dat gebeurde op een vrij laat moment, na de oorspronkelijke vaststelling van de agenda. Omdat het einde van de Floriade al op 9 oktober is, spreekt de raad er al op de 22e over.
Dat wil zeggen: als de raad bij aanvang van de plenaire vergadering ermee instemt om het debat te voeren. Want zo werkt het: de raad bepaalt zélf de agenda.

Vindt het debat inderdaad plaats, dan start het met een inleiding door de aanvrager en een reactie vanuit het college. Daarna kan iedereen deelnemen. Het is gebruikelijk dat maar door één woordvoerder per partij wordt deelgenomen. Dus dat betekent maximaal evenveel debaters als er fracties zijn (16) en dus niet 45 deelnemers.

 

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 22 september. Behalve de gesprekswijzer vindt u daar ook de debataanvraag, waarin al meteen vragen staan. Het onderwerp staat geagendeerd bij plenair (circa 21:30).


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.