Agendawijzer

Oosterwold, Bestemmingsplan 1e herziening

Geschreven op: 08-04-2022 | Laatst bewerkt op: 11-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Oosterwold stedelijke ontwikkeling en nieuwbouw

Oosterwold is uniek en bijzonder. Hoe moet dit gebied verder worden ontwikkeld?

28 september 2023 - Plenair, besluit.

  • Raadsvoorstel Herstelbesluit Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening (23171) Vier raadsleden zijn woonachtig in Oosterwold en verlaten de zaal. Zij stemmen hierbij niet mee. AANVAARD 40/0
7 juli 2022 - plenair, besluit nemen.
23 juni 2022 - carrousel, moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. en amendementen

Bij dit onderwerp werden drie amendementen en twee moties besproken. Dat stond al eerder op de agenda maar was uitgesteld omdat er behoefte was aan afstemming over de gevolgen van de voorstellen die werden gedaan. Nu kon het wel. De indieners willen met hun voorstellen bereiken dat het oorspronkelijke karkater van Oosterwold beschermd wordt. De raad vond sommige voorstellen wel erg dwingend en stond voor ander meer open. Hoe het afloopt? Binnenkort neemt de raad de besluiten.

19 mei, carrousel, afgerond

We kunnen ons voorstellen dat veel kijkers van deze vergadering het lastig te volgen vonden. De bespreking startte met een oproep van de wethouder aan de indieners van de voorstellen om goed na te denken over de gevolgen daarvan. Die zouden volgens het college College = college van B&W ‘verstrekkend’ zijn, wat heel kort samengevat betekent dat de hele procedure opnieuw moet worden gedaan. Na een uitgebreide uitwisseling van ideeën over mogelijke oplossingsrichtingen was uiteindelijk de conclusie dat er meer tijd nodig is om de gevolgen van de voorstellen van de indieners beter uit te zoeken. Het beste om nu te doen was om het voorstel terug in handen te geven van het college en over een maand opnieuw op de agenda te zetten.  

12 mei 2022, carrousel

Er waren vier insprekers; een namens een bedrijf en drie inwoners. De rode draad was: wat betekenen die aanpassing van de regels in het bestemmingsplan nu eigenlijk? En dan vooral voor de bestaande bewoners, want die zijn daar gekomen op basis van de huidige regels. De onderneming denkt dat het beter voor de buurtfunctie van de supermarkt aldaar is als er ook andere commerciële activiteiten in de buurt mogen. In de nieuwe plannen wordt dat beperkt. De bewoners vrezen dat ze op hun kavels misschien niet meer kunnen doen wat in het verleden wel mogelijk leek. Bijvoorbeeld bebouwing op hun grond toevoegen. En is er sprake van overgangsrecht? Dus dat voor bestaande bewoners andere regels kunnen gelden dan voor nieuwe. Ondanks dat er dus eerder een technische toelichting Een technische toelichting is een strikt inhoudelijke bespreking van een onderwerp. Politieke standpunten komen nog niet aan de orde. was geweest, blijven er vragen. De wethouder deed de toezegging dat op de website van Oosterwold en in de nieuwsbrief helder en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat de veranderingen betekenen voor de huidige bewoners. Er werden al meteen vier amendementen en een motie ingediend. Volgende week verder.

21 april 2022, carrousel: technische toelichting

Om dit proces écht zo zorgvuldig mogelijk te doen én de inwoners (vaak gebiedsbewoners) maximaal te kunnen laten meedoen, was er een 'technische toelichting'. Dat betekent: alleen de feitelijke plannen bespreken, zonder nog op enige manier een mening te verkondigen of een standpunt in te nemen. Omdat nog niet alle nieuwe raadsleden van de hoed en rand wisten, startte deze technische toelichting met een presentatie over het bijzondere karakter van de wijk en de spelregels uit het bestemmingsplan. In het gesprek dat volgde ging het vooral over de veranderende spelregels. Geen politiek dus, deze vergadering. Maar wel veel informatie.

Waar gaat het over?

Bestemmingsplannen komen langzaam tot stand. Dat is soms jammer, maar vaak goed. Want het gaat om ingewikkelde keuzes, die voor inwoners van overweldigend groot belang kunnen zijn en die meestal onomkeerbaar zijn. Voor zo'n uniek gebied als Oosterwold is het maken van een bestemmingsplan of het aanpassen daarvan zeker niet eenvoudiger dan normaal. Vorig jaar sprak de raad ook al een paar keer hierover, maar nu ligt er dan een concreet voorstel.

Waarom praat de raad erover?

Juist voor belangrijke vraagstukken die te maken hebben met de publieke ruimte (wat van ons allemaal is), heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om te beslissen.

Waar vind ik de stukken?

In de gesprekswijzer vindt u meer informatie en de voorgaande documenten.

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.