Agendawijzer

Youri Egorovweg

Geschreven op: 30-03-2022 | Laatst bewerkt op: 17-06-2022 | Status onderwerp: afgerond

Bezoekers en insprekers tijdens een carrouselbespreking in de Politieke Markt

Komen er 200 woningen aan de Youri Egorovweg? De beslissing valt op 9 juni.

9 juni - plenair, besluit
  • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. : Een thuis voor thuisloze jongeren (RG-136/2022) VERWORPEN 14/31
  • Motie: Kom met alternatieve locaties voor starterswoningen voor thuis en dakloze jongeren (RG-137/2022) VERWORPEN 14/31
  • Amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. : Maak het niet onnodig ingewikkeld (RG-138/2022) AANVAARD 31/14
  • Amendement: Mix de doelgroep en versterk het groen aan de Youri Egorovweg (RG-139/2022) AANVAARD 29/16
  • Motie: Houten skeletbouw (RG-140/2022) AANVAARD 30/15
  • Motie: Een duurzaam ontwikkelplan (RG-141/2022) AANVAARD 25/20
  • Motie: Een nieuwe groene bestemming (RG-142/2022) VERWORPEN 11/34
  • Motie: Versterken ecologie directe omgeving (RG-143/2022) VERWORPEN 19/26
  • Motie: Ontwikkel natuur bij afwijzing projectopdracht (RG-144/2022) VERWORPEN 16/29

  • Raadsvoorstel Projectopdracht Youri Egorovweg (RV-31/2022) AANVAARD 27/18
2 juni - carrousel, moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. en amendementen

Opnieuw waren er twee insprekers en veel bezoekers bij de bespreking van de Youri Egorovweg. De vergadering ging over negen moties/amendementen. Daar gingen de insprekers dus op in. Daarna bespraken de raadsleden alle voorstellen. Er waren veel verschillende moties/amendementen. Er waren moties om hier niet te bouwen. Worden die aangenomen, dan hoeft de rest niet in stemming te worden gebracht. Maar halen ze geen meerderheid, dan zorgen die andere moties ervoor dat er zo zorgvuldig mogelijk met de bestaande omgeving wordt omgegaan. Het is een zware belangenafweging die de raad moet maken. Op 9 juni moet er een besluit genomen worden.

19 mei - carrousel, voortzetting

De wethouder constateerde dat in het verleden in officiële documenten verwachtingen zijn gewekt dat een deel van het plangebied groen zal blijven. Daarom is nu aan de raad voorgesteld om het plangebied met 30% te verkleinen. Het mogelijke gevolg is dat er minder woningen kunnen komen. Vanuit de raad is een amendement hiervoor ingediend. Dat wordt met nog 8 amendementen en moties volgende week besproken.

12 mei - carrousel, voortzetting

Dit was alweer de derde bespreking over de Youri Egorovweg. Ditmaal een kleinere zaal, maar ook al was het de derde bespreking, een aantal betrokken buurtbewoners was weer naar het stadhuis gekomen. Een aantal raadsleden gaf nog hun inbreng in de eerste termijn. Net als vorige week bleek hier weer dat er in de raad voor- en tegenstanders zijn. Vervolgens kreeg de portefeuillehouder het woord. Waarop een groot aantal partijen weer vragen of opmerkingen had. De portefeuillehouder begon aan haar reactie, maar kon wegens tijdgebrek niet alle vragen beantwoorden. Ook gaven een aantal partijen al aan moties te overwegen. Wordt vervolgd dus.

21 april - carrousel, voorzetting

De plannen voor de Youri Egorovweg brengen de gemoederen in beweging. Omdat de belangstelling zo groot was, was er - bij hoge uitzondering - een tweede mogelijkheid tot inspreken. Daarvan maakten maar liefst tien insprekers gebruik. Raadsleden en publiek luisterden naar de verschillende buurtbewoners die tegen de bouw van woningen zijn en naar de betogen van de voorstanders van de bouwplannen voor woningen voor onder meer thuisloze jongeren. Na de insprekers gaven de fracties hun inbreng: ook hier bleken voor- en tegenstanders te zijn. Er was te weinig tijd om alle fracties aan het woord te laten. De volgende Politieke Markt krijgen zij de ruimte om hun inbreng te geven en reageert de portefeuillehouder.

7 april 2022 - carrousel

De vergadering begon anders dan gebruikelijk. Wethouder Froukje de Jonge kreeg eerst het woord en deed het voorstel om de inhoudelijke bespreking uit te stellen. De reden hiervoor is dat er op 19 april nog een bewonersavond plaatsvindt. De raad ging akkoord met het voorstel tot uitstel tot na de bewonersavond. De insprekers die aanwezig waren kregen vervolgens het woord. Er waren acht insprekers, maar één inspreker gaf aan bij de volgende agendering de raad te willen toespreken. Er werd een petitie aangeboden aan de wethouder en de insprekers toonden allen hun betrokkenheid bij de wijk. Het belang wat gehecht wordt aan het groen kwam veel aan bod. De raadsleden stelden een aantal vragen aan de insprekers.

Waar gaat het over?

Tussen Hogering en het middelste deel van de Muziekwijk ligt een stuk groen. Het zijn drie graslanden met bomen eromheen. Het college College = college van B&W stelt voor om hier ongeveer 200 woningen te bouwen voor jongeren en starters op de woningmarkt. Voor een deel kunnen daar ook thuisloze jongeren een plek krijgen. Woningbouw, ook voor doelgroepen, heeft een hoge prioriteit en raad en college spraken hierover al meerdere malen.

Waarom praat de raad hierover?

Vorig jaar stemde de raad in met het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere, maar daar staat deze locatie niet in. Vandaar dat het college de raad nu vraagt om deze locatie er extra bij te nemen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 7 april.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen, wonen
Raadsnummer : rv-31/2022